Kvalita

Systém managementu

Společnost ETEL definovala interní pravidla práce pro zajištění souladu s mezinárodními standardy ISO 9001 (požadavky na kvalitu) a se současnými bezpečnostními a ekologickými směrnicemi. Systém managementu zajišťuje jasné definování procesů, odpovědností a pravomocí. Zaručuje také soulad s důležitými direktivami, pravidly, směrnicemi a standardy. Tento systém managementu je rovněž předpokladem pro realizaci našich cílů týkajících se kvality, jakož i ochrany zdraví při práci, bezpečnosti a životního prostředí.

Dokumentaci systému managementu tvoří interní směrnice, direktivy, pokyny a formuláře, společně s pokyny specifickými pro produkty a procesy. Oddělení kontroly kvality zabezpečuje standardizovanou terminologii a formu interpretace. Všichni zaměstnanci jsou samostatně zodpovědní za splnění cílů systému managementu a jsou podporovaní oddělením řízení kvality. Vedení společnosti a oddělení řízení kvality pravidelně analyzuje a vyhodnocuje stav kvality výrobků a procesů prostřednictvím systému monitorování, založeného na informacích zákazníků, ukazatelích výrobků a procesů a interních auditech.

Cílem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci je předcházet úrazům a zamezit zdravotním rizikům při práci, ve prospěch našich zaměstnanců. Zákonné požadavky, direktivy a standardy tvoří minimální kritéria s ohledem na pracovní podmínky vhodné pro člověka. Společnost ETEL navíc zaručuje soulad se současnými zákony o ochraně životního prostředí a s nařízeními a směrnicemi pro ochranu společnosti před znečištěním.

Prohlášení managementu

Produkty ETEL (motory, elektronické řízení a systémy) se vhodně doplňují s produkty HEIDENHAIN (měřící systémy, řídicí systémy a znalosti mechaniky), společně tak vytvářejí špičkový a jedinečný polohovaci system. ETEL je zárukou dlouhodobého úspěchu díky politice VVM - Vision, Value, Mission.

Abychom efektivně uvedli výše zmíněnou strategii politiky VVM (Vision, Value and Mission) do praxe, rozhodlo se vedení  jasně definovat interní pravidla a nařízení, která jsou závazná pro všechny zaměstnance. Každý zaměstnanec je povinen pracovat v souladu se zásadami VVM politiky.

Certifikace ISO9001 a manuál ETEL